Σαφὴς ἀναδίπλωση Εὐρώπης

Οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις καὶ οἱ τεράστιες διαδηλώσεις στὴν Γαλλία ὁδηγοῦν σὲ ἀναδίπλωση στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ πολλῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης∙ οἱ ἄτυπες συζητήσεις μεταξὺ τῶν ἡγετῶν τὴν Κυριακὴ εἶχαν κοινὸ παρανομαστὴ τὴν ἀναζήτηση τρόπου προσεγγίσεως πρὸς τοὺς ἰσλαμικοὺς λαοὺς καὶ τὴν εἰρηνικὴ συνεργασία μαζί τους, ὁπότε οἱ ἴδιοι θὰ ἀπομονώσουν τοὺς φανατικοὺς ἰσλαμιστές. Ἄλλωστε, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν πρώτων αἰώνων τῆς ἀραβικῆς ἐπεκτάσεως, οἱ σχέσεις τῶν ἀραβικῶν χαλιφάτων μὲ τὸ Βυζάντιο καὶ τὴν Δύση ἦταν εἰρηνικὲς στὴν μεγαλύτερη περίοδο τῆς ἱστορίας∙ πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ σημερινὴ ἔνταση εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀκραίας ἀντιδράσεως τῶν Ἀμερικανῶν στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ στὸ Ἰράκ, μὲ χαλαρὴ στάση τῶν Εὐρωπαίων, ἐνῶ τὸ ἴδιο συνέβη καὶ στὴν Συρία, μὲ τὴν ἁπλόχερη χρηματοδότηση τῶν ἰσλαμικῶν ὀργανώσεων.