Ἔπεσε λαμπρῶς ἀγωνισάμενος

Κάθε κατηγορίας καλλιτέχνης βρισκόταν στὴν αὐλὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ ἔδιδε παραστάσεις στὰ διαλείμματα τῆς ἐκστρατείας∙ ἔτσι μεταφέρθηκε μὲ τὰ ἑλληνιστικὰ βασίλεια ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς στὰ βάθη τῆς Ἀσίας. «Κιθαρῳδοὶ δ’ ἄλλοι τε καὶ Ἀριστόνικος, ὃς ἐν μάχῃ τινὶ προσβοηθήσας ἔπεσε λαμπρῶς ἀγωνισάμενος»∙ κιθαρῳδοὶ ἦταν καὶ ἄλλοι καὶ ὁ Ἀριστόνικος ποὺ σὲ κάποια μάχη βοήθησε καὶ ἔπεσε λαμπρῶς ἀγωνισάμενος. «Ἐκέλευσεν οὖν αὐτοῦ γενέσθαι χαλκοῦν ἀνδριάντα καὶ σταθῆναι Πυθοῖ, κιθάραν ἔχοντα καὶ δόρυ προβεβλημένον»∙ διέταξε τότε τὴν ἀνέγερση στοὺς Δελφοὺς χαλκοῦ ἀνδριάντος, ἔχοντος κιθάρα καὶ δόρυ προτεταγμένο. «Οὐ τὸν ἄνδρα τιμῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ μουσικὴν κοσμῶν»∙ δὲν τίμησε μόνο τὸν ἄνδρα, ἀλλὰ καὶ τὴν μουσική. «Ὡς ἀνδροποιὸν καὶ μάλιστα δὴ πληροῦσαν ἐνθουσιασμοῦ καὶ ὁρμῆς τοὺς γνησίως ἐντρεφομένους»∙ μάλιστα ἐπειδὴ συμβάλλει στὴν διάπλαση ἀνδρικῶν χαρακτήρων, διότι τοὺς πληροῖ μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ ὁρμή, ὅταν καταλλήλως διαπαιδαγωγηθοῦν. Ἐπιβεβαίωση τῆς συμβολῆς τῆς μουσικῆς.