Εὐρωπαῖοι, διάχυτη φοβία

Τὰ μέτρα προστασίας στὴν Γαλλία καὶ στὴν Βρεταννία, ἀλλὰ καὶ στὶς ἄλλες χῶρες ἔχουν πολλαπλασιασθεῖ, μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Παρίσι∙ ἤδη οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τῶν χωρῶν ἔχουν ἀνακοινώσει ὅτι διαθέτουν πληροφορίες γιὰ ἐπιθέσεις στὸ Λονδίνο, πολὺ πιὸ φονικὲς ἀπὸ ἐκεῖνες στὴ γαλλικὴ πρωτεύουσα. Ἡ γηραιὰ ἤπειρος ζεῖ πλέον ὑπὸ καθεστὼς φοβίας, καθὼς χρησιμοποιοῦνται πλέον καὶ οἱ εἰδικὲς στρατιωτικὲς δυνάμεις, συμπληρωματικὰ πρὸς τὶς ἀστυνομικές, γιὰ τὴν προστασία εὐαίσθητων στόχων∙ στὴν πράξη ἔχουν ἐπιβληθεῖ μέτρα ἐποχῆς πολέμου, μὲ ἀπρόβλεπτο τὸν χρόνο διαρκείας τους. Οἱ Εὐρωπαῖοι διαπιστώνουν, ὅτι ἐκτὸς ἀπ’ τὴν φρικτὴ οἰκονομικὴ κρίση, στοὺς περισσότερους λαούς τους, ὑφίστανται τώρα καὶ τὴν φοβία τῆς τρομοκρατίας στὴν καθημερινότητά τους, σὲ κάτι ἀπρόβλεπτο ἀλλὰ καὶ κάτι ἀδιανόητο προηγουμένως∙ δείχνει ὅτι τὸ τέλος τῆς ἐποχῆς τῆς ἀφθονίας φέρει μαζί του καὶ τὸ τέλος τῆς ἀμεριμνησίας, τὸν ἐφιάλτη, ὅτι δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ἀσφάλεια.