Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Δύση, σταθεροποιητικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,1782 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 139,6455 γιέν, ἐνῶ ἔκανε ἅλμα ὁ χρυσός, 1239, καὶ πτώση τὸ πετρέλαιο, 45,87. Οἱ ἐπενδυτὲς ξεπερνοῦν τὴν ἐπιφυλακτικότητα, διότι πιστεύουν ὅτι περιορίζονται οἱ ἐπιπτώσεις τῆς τρομοκρατίας καὶ οἱ ἀντιδράσεις διαμορφώνονται εὐνοϊκές, παρὰ τὴν κρίση τοῦ πετρελαίου∙ πολλοὶ ξανοίγονται σταδικά, ἂν καὶ παραμένουν τὰ ἐμπόδια ἀπ’ τὴν κατάρρευση τῶν μετοχῶν τῶν πετραλαϊκῶν ἑταιρειῶν∙ οἱ γίγαντες τοῦ μαύρου χρυσοῦ ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ προβλήματα καὶ αὐτὸ φαίνεται στὰ δυτικὰ χρηματιστήρια, ἐνῶ ἦταν ἡ ἀτμομηχανή τους μέχρι λίγα χρόνια πρίν∙ ἡ διακοπὴ μάλιστα τῆς ἐξορύξεως στὰ σχιστολιθικὰ ἀποθέματα συνοδεύεται κι ἀπ’ τὴν μείωση τῆς παραγωγῆς στὰ ὑποθαλάσσια καὶ τὴν στροφὴ στὰ εἰσαγόμενα πετρελαιοειδῆ, διότι εἶναι πολὺ φθηνότερα. Στὴν Κίνα τὸ ἐμπορικὸ πλεόνασμα σημείωσε ἀνεπάντεχη ἄνοδο τὸν Δεκέμβριο στὰ 49 δις δολλάρια.