Ἔγκριση σχεδίου Γιοῦνκερ

Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐνέκρινε προχθὲς τὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, ὕψους 315 δις εὐρώ∙ ἀρχίζει πλέον ἡ ἐφαρμογή του, μὲ τὴν σύσταση τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων καὶ τὴν συνεργασία τους μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Τράπεζα Ἐπενδύσεων καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Ἤδη ἔχουν ὑποβληθεῖ προτάσεις ὕψους ἑνάμισυ περίπου τρις εὐρὼ γιὰ ἔνταξη στὴν χρηματοτοδότηση, ἀκόμη καὶ ἀπ’ τὴν Βρεταννία, ἀλλὰ ἡ ἔγκριση θὰ γίνει μὲ δύο κριτήρια: τὴν ἐπιλογὴ τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων καὶ μέχρι 3000 ἀπασχολούμενους καὶ ὅσων εἶναι ἕτοιμα γιὰ ταχεῖα ἐφαρμογή, ὥστε ἀμέσως νὰ διοχετευθεῖ ἡ ρευστότης στὴν οἰκονομία. Ἐμεῖς ζητᾶμε δεκαπέντε δις πιστώσεις. Ταυτοχρόνως ἡ Ἐπιτροπὴ ἀποφάσισε τὴν ἐπανεκτίμηση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, διότι δὲν σημειώθηκε καθόλου πρόοδος στὴν εἰρήνευση στὸν Ντόνμπας, ἐξ αἰτίας τοῦ Κιέβου, ἂν καὶ δὲν ὁμολογεῖται ἐπισήμως, καὶ ἐπειδὴ εἶναι μεγάλες οἱ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία.