Πιστωτικὲς ἀνακατατάξεις

Οἱ παρεμβάσεις τῆς Κίνας στὴν διεθνῆ κεφαλαιαγορά, μετὰ τὴν κρίση τοῦ πετρελαίου, προσλαμβάνουν ἄλλες διαστάσεις∙ τὸ Πεκῖνο συμφώνησε στὴν παροχὴ μερικῶν δεκάδων δις δολλαρίων πρὸς τὸν Βενεζουέλα, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐπειγουσῶν συναλλαγματικῶν ἀναγκῶν καὶ νέου ἀντιστοίχου ποσοῦ πρὸς τὴν Ρωσία∙ τὰ ἀκριβῆ μεγέθη δὲν ἀνακοινώθηκαν, ἀλλὰ δείχνουν τὴν ἔμπρακτη ἀποδέσμευση τῶν ἀναδυομένων χωρῶν ἀπ’ τὸ δυτικὸ πιστωτικὸ σύστημα. Κύριο ὅπλο τους εἶναι τὰ τεσσάρων τρις δολλαρίων περίπου συναλλαγματικὰ διαθέσιμα τῆς Κίνας, ἀλλὰ καὶ τὰ τετρακόσια τῆς Ρωσίας, ἐνῶ εἶναι τεράστια καὶ τὰ ἀποθέματά τους σὲ χρυσό∙ ἡ πτώση τοῦ πετρελαίου χρησιμοποιήθηκε ἀμέσως ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον, ὡς μέσο ἀπειλῆς τῆς Βενεζουέλας καὶ ἄλλων πετρελαιοπαραγωγῶν χωρῶν, λόγῳ τῶν δανειακῶν τους ὑποχρεώσεων. Ἀλλὰ ὁ Νικόλα Μαντοῦρο ἐπισκέφθηκε τὸ Ἰρὰν καὶ τὰ ἐμιρᾶτα γιὰ κοινὴ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων, ἀλλὰ ἡ βοήθεια ἦρθε ἀπ’ τὸ Πεκῖνο. Ἀλλάζει ἄρδην ἡ διεθνὴς δυναμικὴ πλέον.