ΕΚΤ, ἄνετη ἀγορὰ ὁμολόγων

Ἡ ἄνεση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης γιὰ ἀγορὰ κρατικῶν ὁμολόγων, μετὰ τὴν γνωμοδότηση τῆς Νομικῆς Ὑπηρεσίας, θεωρεῖται ὡς τὸ προσφορώτερο μέσο γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς τραπεζικῆς ρευστότητος στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ μέτρο εἶναι ἐπιβεβλημένο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας καὶ ἔχει ἄμεσα ἀποτελέσματα, ἐνῶ τὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ ἔχει μεσοπορόθεσμα. Ἡ παρέμβαση τῆς ΕΚΤ, γιὰ χῶρες μὲ ὑψηλὲς δημοσιονομικὲς ἀνάγκες, θεωρεῖται πιὸ δραστική, διότι τὶς ἐπιτρέπει τὴν ταχύτατη ἀντιμετώπιση τῶν ἐλλειμμάτων τους καὶ τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἀναζητήσεως πόρων στὴν διεθνῆ ἀγορὰ καὶ στοὺς κερδοσκόπους∙ ἡ γνωμοδότηση ἔρχεται τὴν κατάλληλη στιγμή, διότι ἔτσι καλύπτεται τὸ κενὸ ρευστότητος μέχρι τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ, λόγῳ τῶν τυπικῶν διαδικασιῶν γιὰ τὴν ἔγκριση τῶν πιστώσεών του. Ἄλλωστε ἀμφότερα διοχετεύονται στὴν τραπεζικὴ ρευστότητα καὶ στὶς ἀνάγκες τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, οἱ ὁποῖες θεωροῦνται ἀπὸ ὅλους στὴν Εὐρώπη ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς οἰκονομικῆς της ἀνακάμψεως.