Διεθνὴς Τράπεζα, ὑποχώρηση

Σὲ ὑποχώρηση βλέπει τὴν παγκόσμια οἰκονομία ἡ τακτικὴ ἑξαμηνιαία ἔκθεση τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης, στὸ 2,2% τὸ τρέχον ἔτος, ἀπὸ 2,6% στὴν προηγούμενη∙ ἡ ὑποχώρηση τῆς ἀναπτύξεως προβλέπεται μεγαλύτερη στὶς δυτικὲς χῶρες, ἐνῶ γιὰ τὴν Κίνα καὶ τὶς Ἰνδίες προδιαγράφεται ἐλαφρὰ ἐνίσχυσή της, ἀλλὰ ὕφεση στὴν Ρωσία, λόγῳ τῆς πτώσεως τῆς τιμῆς τοῦ πετρελαίου καὶ τῶν κυρώσεων τῶν Δυτικῶν εἰς βάρος της. Ὅσο διατηρεῖται ἡ ἔνταση στὴν Οὐκρανία καὶ ἡ διάσταση Μόσχας καὶ Εὐρώπης, ἀναφέρεται, δὲν διαμορφώνονται προοπτικὲς γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ καὶ ἡ καθυστέρηση στὴν εὐρωαμερικανικὴ συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν θεωρεῖται σημαντικὸ ἐμπόδιο∙ ἀντιθέτως γίνεται μνεία τῆς αὐξήσεως τῶν συναλλαγῶν μεταξὺ τῶν ἀναδυομένων χωρῶν, ἀλλὰ χωρὶς ἀναφορὰ στὴν σύσταση Εἰδικοῦ Ταμείου γιὰ τὶς πιστωτικές τους ἀνάγκες, οὔτε στὴν ἵδρυση σινορωσικοῦ οἴκου ἀξιολογήσεως, ἂν καὶ διαφαίνεται ἡ ἔντονη ἐνοχληση τῆς τραπέζης ἀπ’ τὴν αὔξηση κινζικῶν πιστώσεων στὴν Ἀφρική.