Ἀλέξανδρον ἄνω βλέποντα

Ὁ Λύσιππος εἶναι ὁ γνωστὸς γλύπτης τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ ὁ Ἀπελλῆς ὁ ζωγράφος∙ αὐτὸς ζωγράφισε τὴν ἀμίμητη προσωπογραφία τοῦ νεαροῦ βασιλέως ποὺ ἐντυπωσίασε ὅσους τὴν εἶδαν τοὺς ἑπόμενους αἰῶνες. «Λυσίππου δὲ τὸ πρῶτον Ἀλέξανδρον πλάσαντος ἄνω βλέποντα τῷ προσώπῳ πρὸς τὸν οὐρανόν»∙ ὁ δὲ Λύσιππος πρῶτος ἔφτιαξε ἄγαλμα τοῦ Ἀλεξάνδρου μὲ τὸ πρόσωπο βλέπειν πρὸς τὸν οὐρανό. «(Ὥσπερ αὐτὸς εἰώθει βλέπειν Ἀλέξανδρος ἡσυχῆ παρεγκλίνων τὸν τράχηλον»)∙ ὅπως αὐτὸς συνήθιζε ὁ Ἀλέξανδρος βλέπειν ἤρεμα κλίνοντας ἐλαφρὰ τὸν τράχηλο. «Ἐπέγραψέ τις οὐκ ἀπιθάνως»∙ κάποιος ἔγραψε τὸ ὄχι ἀπίθανο. «Αὐδασοῦντι δ’ ἔοικεν ὁ χάλκεος εἰς Δία λεύσσων∙/ Γᾶν ὑπ’ ἐμοὶ τίθεμαι∙ Ζεῦ, σὺ Ὄλυμπον ἔχε»∙ φαινόταν σὰν νὰ μιλάει ὁ χάλκινος πρὸς τὸν Δία λέγοντας∙/ τὴν Γῆ κρατάω ἐγώ∙ Ζεῦ, ἐσὺ ἔχε τὸν Ὄλυμπο. Ἦταν κοινὴ ἡ αἴσθηση στοὺς Ἕλληνες καὶ στοὺς κατακτημένους λαοὺς ἡ θεϊκὴ ἀποστολὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου.