Ὁμόλογα, ἀνάκαμψη Εὐρώπης

Σὲ ἀπομόνωση κινδυνεύει νὰ ὁδηγηθεῖ ἡ Ἑλλάδα, ἐὰν δὲν συνεργασθεῖ ἀμέσως μὲ τοὺς ἑταίρους τῆς Εὐρωζώνης, στὴν πολιτική της ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας της∙ ἡ διενέργεια τῶν ἐκλογῶν εἶναι ἡ τελευταία προθεσμία καὶ δὲν προβλέπεται ἄλλη χρονικὴ καθυστέρηση. Στὰ πλαίσια αὐτὰ ἡ ἀγορὰ ὁμολόγων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα θὰ συζητηθεῖ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα καὶ μετὰ τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα στὴν Ἑλλάδα, διότι θὰ καθορίσει τὴν πολιτικὴ τῆς Εὐρωζώνης, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας∙ ἡ ἀπόφαση θεωρεῖται δεδομένη, ἀλλὰ ἡ ἐφαρμογή της ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὴν στάση τῆς νέας ἑλληνικῆς κυβερνήσεως. Ἐὰν συνεχίσει τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος, ὅπως ὑπόσχεται ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, τότε θὰ περιληφθοῦμε κανονικά, μὲ στόχο τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως μέσα στὸν Φεβρουάριο καὶ τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὰ μνημόνια∙ διαφορετικά, οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν πρόκειται ἀναβάλλειν τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τους, ἐν ἀναμονῇ τῶν ἐξελίξεων στὴν Ἑλλάδα.