Οὐκρανία, ἐπανάληψη μαχῶν

Στὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Ντόνετσκ ἐπαναλήφθηκαν οἱ συγκρούσεις καὶ οἱ Οὐκρανοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι τὸ ἀνακατέλαβαν, ἐνῶ ὁ Πέτρο Περουσένκο διαβεβαίωσε τοὺς ὀπαδούς του στὴν πλατεῖα Μαιηντὰν τοῦ Κιέβου, ὅτι ἐπίκειται ἡ ἀνακακατάληψη τοῦ Ντόνμπας∙ οἱ πληροφορίες εἶναι συγκεχυμένες, καθὼς οἱ Ρωσόφωνοι δὲν ἐπιβεβαιώνουν τὴν κατάληψη τοῦ μεγάλου ἀεροδρομίου. Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ ὑπονόμευση τοῦ εἰρηνευτικοῦ διαλόγου, μὲ τὴν συμμετοχὴ Ρωσίας, Γερμανίας καὶ Γαλλίας δύο μέρες πρίν∙ ἡ τακτικὴ τῶν τετελεσμένων γεγονότων ἐπιλέγεται ἀπ’ τὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ αὐτὰ ἔχουν ἐπαναληφθεῖ καὶ στὸ παρελθόν∙ ἡ εἰρήνευση ἀναβάλλεται, ἀλλὰ καὶ ἡ ἄρση ἢ ἁπάλυνση τῶν εὐρωπαϊκῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Μόσχας, ὅπως ἔχουν συμφωνήσει τουλάχιστον τὸ Παρίσι καὶ τὸ Βερολίνο. Ἡ ἔνταση στὴν Εὐρώπη παρατείνεται, μὲ σοβαρὲς οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις στὶς χῶρες της, πέραν ἐκείνων στὴν Ρωσία∙ ὁπωσδήποτε ὁ Οὐκρανὸς πρόεδρος ὑπολογίζει στὴν ἀμερικανικὴ στήριξη καὶ περιφρονεῖ τοὺς Εὐρωπαίους, μὲ ἀρκετὰ προκλητικὸ τρόπο.