2014, θερμότερος χρόνος

Τὸ 2014 ἦταν τὸ θερμότερο ἔτος στὴν ἱστορία, ἀπ’ τὸ 1880 ἀπὸ ὅταν διατηροῦν συστηματικὰ στατιστικὰ στοιχεῖα∙ ἡ μέση θερμοκρασία στὸν πλανήτη αὐξήθηκε κατὰ 0,68 βαθμοὺς Κελσίου, σὲ σύγκριση μὲ ἐκείνη τοῦ παρελθόντος αἰῶνος. Τρία μεγάλα ἰνσιτοῦτα ἐρευνῶν, στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Εὐρώπη, κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὴν ὑπερθέρμανση τῆς γῆς καὶ τὶς ἄμεσες ἐπιπτώσεις της στὴν ζωή∙ περισσότερο ἀνησυχοῦν γιὰ τὶς μεταβολὲς στὰ θαλάσσια ρεύματα καὶ τὴν ἀντίστοιχη ἐπίδρασή τους στὶς παράκτιες περιοχές. Στὸν Εἰρηνικὸ ὠκεανὸ παρατηροῦνται ἤδη ἀλλαγὲς στὸν ροῦ τῶν μεγάλων ρευμάτων του, κυρίως στὸ κέντρο τοῦ ὠκεανοῦ, ἀλλὰ φοβοῦνται οἱ ἐπιστήμονες, ὅτι μπορεῖ νὰ συμβοῦν ἀλλαγὲς καὶ στὰ μεγάλα ρεύματά του στὸν Βόρειο Εἰρηνικό, ὅπως εἶναι τὸ Κουροσίβο, τὸ ὁποῖο καὶ διατηρεῖ ἤπιο κλίμα στὶς δυτικὲς ἀκτὲς τῆς Βορείου Ἀμερικῆς, ὅπως ἀντιστοίχως τὸ ρεῦμα τοῦ Κόλπου σὲ ὁλόκληρη τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη.