Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,6070 δολλάρια καὶ 136,2410 γιέν, μὲ ἀνοδικὸ τὸν χρυσό, 1275,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 50,17. Στὴν Σαγκάη ἡ πτώση ἔφθασε στὰ 8%, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπιβολὴ περιορισμῶν στὶς προθεσμιακὲς συναλλαγές, γιὰ τὴν διόρθωση κάποιων ρυθμίσεων, ἀλλὰ οἱ ἐπενδυτὲς ἀντέδρασαν ἀρνητικά∙ ἡ κυβέρνηση δὲν φάνηκε ἀνησυχεῖν καὶ ἐλπίζει ὅτι τὶς ἑπόμενες μέρες θὰ ἐξομαλυνθοῦν τὰ πράγματα∙ οἱ Κινέζοι στηρίζουν τὶς ἐλπίδες τους στὰ τεράστια συναλλαγματικά τους διαθέσιμα καὶ στὴν κατοχύρωση τῆς πρώτης θέσεως παγκοσμίως στὶς κεφαλαιαγορές. Στὴν Εὐρώπη, ἡ ἀναταραχὴ στὴν Οὐκρανία δὲν ἐπηρέασε τοὺς ἐπενδυτές, οἱ ὁποῖοι προετοιμάζονται γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ρευστότητος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης καὶ τοῦ προγράμματος Γιοῦνκερ∙ στὸ Γιούρογκρουπ τῆς ἐρχομένης ἑβδομάδος θὰ συζητηθοῦν οἱ λεπτομέρειες, ἂν καὶ ἡ ΕΚΤ ἐπεξεργάζεται τὶς κινήσεις της ἀπὸ τὶς ἑπόμενες μέρες.