Ἀμφίπολις, πέντε σκελετοὶ

Τελικὰ στὴν Ἀμφίπολη βρίσκονται τουλάχιστον πέντε σκελετοί, ὅπως ἀπέδειξε ἡ ἐξέταση τῶν ὀστῶν τοῦ τάφου∙ μέχρι τώρα ἀναγνωρίσθηκαν, μία γυναίκα, ἑξῆντα ἐτῶν περίπου, δύο ἄνδρες, 45 καὶ 35 ἀντιστοίχως καὶ ἕνα νεογνό, ἀλλὰ δὲν εἶναι εὔκολη ἡ διερεύνηση τοῦ πότε ἐνταφιάσθηκαν ἐκεῖ, δηλαδὴ ἂν ἔγινε κατὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ μνημείου ἢ ἂν μεταφέρθηκαν μετὰ ἀπ’ τοὺς τυμβωρύχους ἢ ἀπὸ ἄλλους. Ἡ ἀπάντηση θὰ ἀργήσει, ἀλλὰ συνεχίζεται ἡ ἀποκατάσταση τοῦ μνημείου καὶ κυρίως τοῦ ἐκπληκτικοῦ ψηφιδωτοῦ, τῶν Καρυάτιδων καὶ τῶν Σφιγκῶν, ὥστε σύντομα νὰ ἀποδοθοῦν στὴν διάθεση τοῦ κοινοῦ∙ καὶ μόνο μὲ τὰ ἔργα αὐτά, πέραν τῶν τυχὸν ἄλλων τάφων, ἡ Ἀμφίπολις γίνεται πλέον μεγάλο κέντρο τουριστικοῦ ἐνδιαφέροντος.