Ἀλλὰ καὶ χειρὶ μεγαλουργῷ

Τὸ πλῆθος τῶν καλλιτεχνῶν καὶ τῶν τεχνιτῶν στὴν αὐλὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου παρουσιάζει ὁ Πλούταρχος, μετὰ τοὺς δραματουργούς, τοὺς μουσικούς, ζωγράφους καὶ γλύπτες∙ ἦταν ἡ μεγαλύτερη ἔξοδος σοφῶν στὴν ἱστορία. «Ἐν δ’ οὖν τοῖς ἄλλοις τεχνίταις Στασικράτης ἦν ἀρχιτέκτων, οὐδὲν ἀνθηρὸν οὐδ’ ἡδὺ τῇ ὄψει διώκων»∙ ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους λοιπὸν τεχνίτες ἦταν ὁ ἀρχιτέκτων Στασικράτης, χωρὶς τίποτε τὸ ζωηρὸ καὶ εὐχάριστο στὴν ὄψη του. «Ἀλλὰ καὶ χειρὶ μεγαλουργῷ καὶ διαθέσει χορηγίας βασιλικῆς οὐκ ἀποδεούσῃ χρώμενος»∙ ἀλλὰ καὶ ἐκπληκτικὸ χέρι καὶ χωρὶς ὑστέρηση στὴν διάθεση τῆς βασιλικῆς χορηγίας. «Οὗτος ἀναβὰς πρὸς Ἀλέξανδρον ἐμέμφετο τὰς γραφομένας εἰκόνας αὐτοῦ καὶ πλαττομένας καὶ γλυφομένας ὡς ἔργα δειλῶν καὶ ἀγεννῶν τεχνιτῶν»∙ αὐτὸς πῆγε στὸν Ἀλέξανδρο καὶ μεμφόταν τὶς προσωπογραφίες του καὶ τὰ ἀγάλματά του ὡς ἔργα δειλῶν καὶ ἀγεννῶν τεχνιτῶν. Τὸν ἀνταγωνισμὸ τῶν τεχνιτῶν στὴν αὐλὴ τοῦ βασιλέως ἀποδεικνύει ὁ Στασικράτης.