Εὐρωζώνη, πρὸς ἀνάκαμψη

Ἡ διαδικασία ἀνακάμψεως τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας ἐγκρίνεται αὔριο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ἐνῶ σημειώθηκε μεγάλη αὔξηση ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν στὴν Γερμανία∙ ἡ ἀγορὰ κρατικῶν ὁμολόγων τῶν ἑταίρων θὰ γίνεται σταδιακά, ἀνάλογα πρὸς τὶς ἀνάγκες τῆς οἰκονομίας της, ἐνῶ δὲν ἀποφασίζεται τίποτε γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐξ αἰτίας τῶν ἐκλογῶν τῆς Κυριακῆς. Στὴν Γερμανία ἡ ἐμπιστοσύνη αὐξήθηκε στὶς 49,8 μονάδες, ἀπὸ 48,3 τὸν Δεκέμβριο, κάνοντας ἅλμα γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ χρόνια∙ οἱ Εὐρωπαῖοι χαίρονται ἀπ’ τὴν ὑποτίμηση τοῦ νομίσματός τους, διότι εὐνοοῦνται οἱ ἐξαγωγές τους, ἐνῶ ἐνισχύονται καὶ ἀπ’ τὴν πτώση τοῦ πετρελαίου κατὰ 60%. Οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς θεωροῦνται ὡς ἀντίβαρο στὸ κλίμα τῆς τρομοκρατίας καὶ στὴν ἔνταση στὴν Οὐκρανία∙ οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν δὲν συζήτησαν προχθὲς τὸ ζήτημα τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, ἂν καὶ αὐξάνονται οἱ πιέσεις κυίως ἀπ’ τὶς μεγάλες βιομηχανίες γιὰ τὴν ἄρση τους.