Εὐρώπη, δεσμεύσεις πρῶτα

Τὴν τήρηση τῶν δεσμεύσεων τῆς χώρας ἐπαναλαμβάνουν οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες, ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση, γιὰ τὴν συνεργασία μὲ τὴν νέα ἑλληνικὴ κυβέρνηση∙ πρακτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως μέσα στὸν Φεβρουάριο, ἔγκριση τῆς προληπτικῆς πιστωτικῆς γραμμῆς καὶ χορήγηση τῶν καθυστερημένων δόσεων. Ἐὰν αὐτὸ ἀπειληθεῖ, ἐπειδὴ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ζητάει παράταση χρόνου, τότε τὸ μόνο βέβαιο εἶναι ἡ πρόκληση πανικοῦ καὶ ἡ μαζικὴ ἐκροὴ κεφαλαίων, ὁπότε τίθεται ἐν κινδύνῳ ἡ ὁμαλὴ λειτουργία τῆς ἀγορᾶς∙ ἡ συμμετοχὴ στὸ πρόγραμμα ὁμολόγων τῆς ΕΚΤ ἀναβάλλεται ἢ ματαιώνεται, μὲ ἐπιδείνωση τῆς κρίσεως, δηλαδὴ ξανακυλᾶμε στὴν κρίση. Δὲν εἶναι σχῆμα λόγου αὐτά, ἀλλὰ ἀπόλυτη βεβαιότητα, ἐὰν τὴν Δευτέρα τὸ πρωὶ ἡ νέα κυβέρνηση δὲν συνεργασθεῖ κανονικὰ μὲ τὴν τρόικα, φυσικὰ σκληρὰ ὅπως κάνει ἡ σημερινὴ κυβέρνηση καὶ ὄχι δουλικά, ὅπως ἡ σοσιαλιστική. Τὰ ἀντιλαμβάνεται αὐτὰ ἀρκετὰ καλὰ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ἀξιολογεῖ τὴν ψῆφο του.