Εἰκὼν Ἀλεξάνδρου καλεῖσθαι

Ὁ ἀρχιτέκτων Στασικράτης εἶχε προτείνει στὸν Ἀλέξανδρο τὴν κατασκευὴ στὸν Ἄθω ἀγάλαματός του. «Δύναται κατεργασθεὶς καὶ σχηματισθεὶς εἰκὼν Ἀλεξάνδρου καλεῖσθαι καὶ εἶναι»∙ μπορεῖ μὲ τὴν κατεργασία του καὶ τὸν σχηματισμὸ νὰ καλεῖται καὶ νὰ εἶναι τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἀλεξάνδρου. «Ταῖς μὲν βάσεις ἁπτομένου θαλάσσης, τῶν δὲ χειρῶν τῇ μὲν ἐναγκαλιζομένου καὶ φέροντος πόλιν οἰκουμένην μυρίανδρον»∙ οἱ μὲν βάσεις του θὰ στηρίζονται στὴ θάλασσα, ἀπ’ τὰ χέρια δὲ τὸ ἕνα θὰ ἀγκαλιάζει καὶ θὰ φέρει πόλη κατοικουμένη ὑπὸ μυρίων κατοίκων. «Τῇ δὲ δεξιᾷ ποταμὸν ἀέναον ἐκ φιάλης σπένδοντος εἰς τὴν θάλασσαν ἐκχεόμενον»∙ μὲ τὴν δεξιὰ δὲ θὰ κρατάει ποταμὸ μὲ πηγὲς ἀπὸ σπηλιὰ καὶ ἐκβολὲς στὴ θάλασσα. «Χρυσὸν δὲ καὶ χαλκὸν καὶ ἐλέφαντα καὶ ξύλα καὶ βαφάς, ἐκμαγεῖα μικρὰ καὶ ὠνητὰ καὶ κλεπτόμενα καὶ συγχεόμενα, καταβάλωμεν»∙ χρυσός, χαλκός, ἐλεφαντόδοντο, ξύλα, βαφές, ἐκμαγεῖα καὶ ἄλλα θὰ στολίζουν τὸ ἄγαλμα.