Τολμηρὸ βῆμα Φραγκφούρτης

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἔκανε τὸ πρῶτο τολμηρὸ βῆμα, μὲ τὴν ἀγορὰ κρατικῶν ὁμολόγων ὕψους ἑξῆντα δις εὐρὼ μηνιαίως, γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἀνακάμψεως τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας∙ ἡ διαδικασία θὰ ἀρχίσει ἀπ’ τὸν Ἰούνιο καὶ προβλέπεται ἡ διάθεση 1100 δις συνολικά. Μὲ τὰ ἐπιτόκια στὸ μηδὲν περίπου οἱ ἐπιχειρήσεις ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς ἀντλήσεως ἐπαρκοῦς ρευστότητος πλέον∙ ἄλλωστε τὰ διαθέσιμα κεφάλαια εἶναι τεράστια καὶ προσφέρονται ἀφειδῶς στὶς ἰσχυρὲς εὐρωπαϊκὲς οἰκονομίες. Ἡ Γερμανία διέθεσε προχθὲς πενταετῆ ὁμόλογα πέντε δις εὐρώ, μὲ μηδὲν ἐπιτόκιο, ἐνῶ στὰ βραχυπρόθεσμα τὸ ἐπιτόκιο εἶναι ἀρνητικό, ὅπως εἶναι καὶ γιὰ τὶς καταθέσεις στὴν Ἑλβετία, ἐνῶ καὶ ἡ Δανία καθιέρωσε ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο∙ ἡ διοχέτευση ρευστότητος ἀπευθύνεται περισσότερο στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, ὡς πρῶτο βῆμα, διότι ἀκολουθεῖ καὶ τὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ, μὲ τὴν διάθεση 315 δις πάλι στοὺς μικρομεσαίους. Ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας εἶναι οἱ μικρομεσαῖοι.