Ἐξασφάλιση ἐμπιστοσύνης

Ἡ ἐκλογικὴ νίκη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἀδιαμφισβήτητη καὶ ἡ ἀνάγκη ἀμέσου σχηματισμοῦ κυβερνήσεως καὶ ἀντιμετωπίσεως τῶν ἐπειγόντων προβλημάτων ἐπίσης∙ δύο εἶναι τὰ ὑπερεπείγοντα, ἡ σοβαρὴ ἐνασχόληση μὲ τὰ οἰκονομικὰ καὶ ἡ συνέχιση τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τρόικα καὶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό, κυρίως στὴν Εὐρώπη. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι δεσμευτικὸ γιὰ ὅλους καὶ περισσότερο γιὰ τὴν νέα κυβέρνηση∙ ἐλπίζουμε ὅτι οἱ ἀντιευρωπαϊκὲς δηλώσεις καὶ οἱ ἀκροβασίες γιὰ νέα ἐποχὴ δὲν συνάδουν μὲ τὴν ἄκρως ἐκρηκτικὴ κατάσταση τῆς οἰκονομίας. Ἡ αἴσθηση τοῦ φόβου γιὰ τὴν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δὲν ἀμβλύνεται μὲ τὴν ἐκλογικὴ νίκη, διότι δὲν παρουσιάζονται φαινόμενα ἐνθουσιασμοῦ τοῦ κόσμου, τὸ ἀντίθετο μάλιστα ἡ περίσκεψη καὶ ἡ ἀνησυχία περισσεύουν, κυρίως στὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς καὶ αὐτοὶ εἶναι τὸ βαρόμετρο τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων∙ ἐὰν ἐπιδοθεῖ στὰ σοσιαλιστικά του καὶ στὸν κρατισμό, θὰ εἶναι ἄσχημα τὰ πράγματα.