Ἑνὸς βασιλέως ἐνυβρίσαντος

Ὁ Στασικράτης εἶχε προτείνει στὸν Ἀλέξανδρο τὴν ἀνέγερση τεραστίου ἀνδριάντος του στὸν Ἄθω∙ φαραωνικὸ ἔργο ποὺ προέβλεπε καὶ τὴν ἵδρυση πόλεως μυρίων κατοίκων. «Ταῦτ’ ἀκούσας ὁ Ἀλέξανδρος τὸ μὲν φρόνημα τοῦ τεχνίτου καὶ τὸ θράσος ἀγασθείς, ἐπῄνεσεν»∙ ἀφοῦ ἄκουσε τὴν πρόταση ὁ Ἀλέξανδρος, ἐπήνεσε εὐχαριστημένος τὸ φρόνημα καὶ τὸ θάρρος τοῦ ἀρχιτέκτονος. «’’Ἔα δὲ κατὰ χώραν’’, ἔφη, ‘’τὸν Ἄθω μένειν»∙ ἄφησέ τον στὴν ἄκρη, εἶπε, τὸν Ἄθω νὰ μείνει. «Ἀρκεῖ γὰρ ἑνὸς βασιλέως ἐνυβρίσαντος εἶναι μνημεῖον»∙ ἐπειδὴ ἀρκετὰ εἶναι ἑνὸς βασιλέως ὑβριστοῦ μνημεῖον, ἐννοώντας τὸν Ξέρξη ποὺ ἄνοιξε τὴν διώρυγα στὴν Ἱερισσό. «Ἐμὲ δ’ ὁ Καύκασος δείξει καὶ τὰ Ἠμωδὰ καὶ Τάναϊς καὶ τὸ Κάσπιον πέλαγος»∙ γιὰ ἐμένα εἶναι ὁ Καύκασος καὶ τὰ Ἠμωδὰ τῆς Ἀσίας καὶ ἡ Τάναϊς, ὁ Δὼν ποταμός, καὶ ἡ Κασπία θάλασσα. «Αὗται τῶν ἐμῶν ἔργων εἰκόνες’’»∙ αὐτὰ εἶναι μνημεῖα τῶν ἔργων μου.