Εὐρώπη, ἀντιδράσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἀγορῶν στὴν ἐξαγγελία Ντράγκι καὶ στὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ ἦταν σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀναμενόμενες∙ οἱ κυβερνήσεως προετοιμάζονται πυρετωδῶς γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν κονδυλίων, ὅπως καὶ οἱ ἐπιχειρήσεις, κυρίως οἱ μικρομεσαῖες∙ ἤδη ἡ Ἑλλὰς, παρὰ τὴν προεκλογικὴ περίοδο, ἔχει ὑποβάλει δεκαπέντε δις εὐρὼ σχέδια γιὰ ἔταξη στὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ. Οἱ ἐπενδυτὲς βλέπουν εὐνοϊκὰ τὴν πολιτικὴ ἀνακάμψεως στὴν Εὐρωζώνη, μὲ ἀμφίδρομες κινήσεις∙ ἡ προσφορὰ κεφαλαίων στὴν Γερμανία πολλαπλασιάζεται, ἀφοῦ καὶ τὰ πενταετῆ της ὁμόλογα ἀγοράσθηκαν μὲ μηδὲν ἐπιτόκιο, καὶ τὰ βραχυπρόθεσμα μὲ ἀρνητικό, ἐνῶ μετὰ τὴν Ἑλβετία καὶ ἡ Δανία ἐπέβαλε ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο στὶς ξένες καταθέσεις. Ἀντιθέτως τὸ εὐρὼ ὑποχωρεῖ συνέχεια στὴν ἀγορὰ συναλλάγματος, μὲ τὴν ἀνοχὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης∙ ἡ Φραγκφούρτη ἐμφανίζεται ἀνεκτικὴ στὴν ὑποτίμηση, διότι εἶναι καὶ ἀπαίτηση πολλῶν ἑταίρων, κυρίως Γαλλίας, Ἰταλίας, Ἱσπανίας, Ὁλλανδίας. Τὸ Βερολίνο κάνει στραβὰ μάτια καὶ δὲν
ἀντιτίθεται ἐμφανῶς.