Ἀπάντηση τῶν Ἀμερικανῶν

Οἱ ἐπενδυτὲς στρέφουν πλέον τὸ βλέμμα τους στὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο, γιὰ τὴν ἀντίδρασή του ἀπέναντι στὴν ἀνατίμηση τοῦ ἑλβετικοῦ φράγκου καὶ στὸ πρόγραμμα Ντράγκι∙ ἡ Εὐρωζώνη βαδίζει πρὸς τὴν ἀνάκαμψη, μὲ μοναδικὸ ἐμπόδιο τὴν κατάσταση στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ὁ ἑλβετικὸς αἰφνιδιασμὸς ἀπορροφήθηκε σχετικὰ εὔκολα. Ἡ FED εἶναι ὑποχρωμένη σὲ κάποια χαλάρωση τῆς πιστωτικῆς ρευστότητος, διότι ἡ ἀνισομέρεια μεταξὺ τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ διευρύνεται∙ παρὰ τὴν ὑποτίμηση τοῦ εὐρώ, τὰ ἐπιτόκια στὰ εὐρωπαϊκὰ ὁμόλογα παραμένουν πολὺ χαμηλότερα τῶν ἀμερικανικῶν. Ὁ ὑψηλότερος ρυθμὸς ἀναπτύξεως δὲν θεωρεῖται ἐπαρκὴς λόγος ἐφησυχασμοῦ γιὰ τὴν Ἀμερική∙ ἡ ὑποτίμηση τοῦ νομίσματος καὶ ἡ πτώση τοῦ πετρελαίου καθιστοῦν τὰ εὐρωπαϊκὰ προϊόντα πολὺ πιὸ ἀνταγωνιστικὰ στὶς διεθνεῖς ἀγορὲς καὶ αὐτὸ ἀνησυχεῖ τὶς ἀμερικανικὲς ἐπιχειρήσεις.