Ἐπείγοντα τὰ οἰκονομικὰ

Τὰ οἰκονομικὰ ἐπιβάλλουν τὴν πλέον ἐπείγουσα ἀντιμετώπιση,μὲ τὴν ἐπιταχυνόμενη ἐπιδείνωσή τους∙ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα περιορίζεται στὰ 1,8 δις εὐρὼ καὶ ἡ ὑστέρηση τῶν φορολογικῶν ἐσόδων στὰ 1,4, ἐνῶ οἱ ὑποχρεώσεις τρέχουν. Οἱ δανειστὲς ἔδειξαν ὅτι ἀποδέχονται τὴν ρύθμιση τοῦ χρέους, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς συνεχίσεως τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ ὄχι τῆς χαριστικῆς διαγραφῆς, δηλαδὴ ὅλοι ἀναμένουν ἀλλαγὴ πολιτικῆς του∙ αὐτὸ ὅμως προϋποθέτει σοβαρὴ καὶ συστηματικὴ ἐνασχόληση καὶ ὄχι ἐπιδόσεις δημοσίων σχέσεων. Ἡ ψῆφος εἶχε ἀνάλαφρη μορφή, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὴν παντελῆ ἀπουσία ἐνθουσιασμοῦ καὶ ἀνατάσεως στὶς ἀντιδράσεις τῶν ὀπαδῶν του∙ φαίνεται ὅτι αὐτὸ δὲν τὸ κατέγραψε καὶ συνεχίζει τὶς παραστάσεις. Στὴν ἀγορὰ τὸ κλίμα εἶναι ἀπογοητευτικὸ καὶ ὅλοι ἀνησυχοῦν γιὰ τὸ αὔριο, ἐνῶ δὲν παρατηρεῖται διάθεση ἐπιστροφῆς τῶν ὅσων κεφαλαίων ἔφυγαν στὸ ἐξωτερικό∙ ἀντιθέτως ὅλοι περιμένουν μὲ ἄκρα καχυποψία, γιατὶ δὲν ἔχουν καμμία ἐμπιστοσύνη στὴν νέα κυβέρνηση.