Ἰνδίες, ἐπιτυχία Ὀμπάμα

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα στὶς Ἰνδίες καὶ οἱ συνομιλίες του μὲ τὸν Ναρέντρα Μόντι σημειώνουν τὴν ἀπαρχὴ στενῆς συνεργασίας, οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς, τῶν δύο χωρῶν∙ ἡ συμφωνία γιὰ πυρηνικὴ συνεργασία σὲ εἰρηνικὲς χρήσεις εἶναι πρῶτο βῆμα, ἐνῶ ἔτυχε καὶ ἐξαιρετικῆς περιποιήσεως. Οἱ παρατηρητὲς χαρακτηρίζουν τὴν ἐπίσκεψη τὴν πρώτη διεθνῆ ἐπιτυχία τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου τὴν διετία, ἂν καὶ δύσκολα πολὺ ἀναπληρώνει ἡ Οὐάσγκτον τὴν προνομιοῦχο θέση τῆς Μόσχας στὶς Ἰνδίες μετὰ τὴν ἀνεξαρτησία της καὶ τοῦ Πεκίνου προσφάτως∙ πάντως ἡ Ἀμερικὴ διαθέτει πλέον βῆμα προσεγγίσεως στὴν Νότια Ἀσία καὶ συνεργασίας στὴν χώρα, μὲ πρωτοπόρους κλάδους στὴν προηγμένη τεχνολογία, τοὺς ὁποίους τόση ἀνάγκη ἔχει ἡ Οὐάσιγκτον. Σήμερα ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα μεταβαίνει στὴν Ριάντ γιὰ ἐπίδοση τῶν συλλυπητηρίων του.