Ἀνυπαρξία χρονικῶν ὁρίων

Ἡ κρισιμότης τῶν ἡμερῶν θέτει τὴν κυβέρνηση ἐνώπιον τῶν σκληρῶν προβλημάτων, χωρὶς οὐδεμία ἄνεση χρόνου, ἀλλὰ μᾶλλον βρίσκεται ἐκτὸς χρονικῶν ὁρίων∙ τὸ ταμειακὸ ἔλλειμμα εἶναι τὸ κατεπεῖγον πρόβλημα καὶ αὐτὸ δὲν ἀντιμετωπίζεται μὲ ἀριστερὰ συνθήματα, ὁ φόβος γιὰ ἀδυναμία πληρωμῆς τῶν συντάξεων τὸν Μάρτιο καὶ τῶν ἄλλων ὑποχρεώσεων τοῦ δημοσίου εἶναι διάχυτος στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, ἐνῶ μᾶλλον θὰ ἔχει ἀντίκτυπο καὶ στὶς εἰσαγωγές, καθὼς οἱ ξένοι ἐπανέρχονται στὴν ἀπαίτηση ἐγγυήσεων τῆς κρίσεως καὶ τὶς ὁποῖες εἶχαν παραβλέψει τὴν τελευταία διετία. Ἡ προσφυγὴ στὸν ΕΛΑ, γιὰ ἔκτακτη χρηματοδότηση τῶν τραπεζῶν, θεωρεῖται ὡς ἄκρως ἀπαραίτητη στὶς ἑπόμενες μέρες, διότι διαφορετικὰ χρεωκοπεῖ ἡ χώρα, μὲ τὶς ἀνάγκες γιὰ ξένα ὁμόλογα στὰ τέσσερα δις εὐρὼ τὸ δίμηνο∙ ἡ ἀνάλαφρη προσέγγιση τοῦ προβλήματος ἀπ’ τοὺς ὑπουργοὺς προκαλεῖ πανικὸ σὲ ὅλους. Πάντως, Κυριακὴ κοντὴ γιορτή, θὰ δοῦμε πολλὲς ἐκπλήξεις σύντομα, μᾶλλον πολὺ δυσάρεστες.