Χωρὶς ἀρετῆς ἀποτελεσθῆναι

Ἡ πρόταση τοῦ Στασικράτους γιὰ τὴν χρησιμοποίηση τοῦ ὄρους Ἄθως ὡς ἄγαλμα τοῦ Ἀλεξάνδρου εἶχε συζητηθεῖ πολύ∙ ὁ νεαρὸς βασιλεὺς εἶχε ἀπορρίψει τὴν πρόταση, διότι τὴν θεώρησε ὡς πρόκληση πρὸς τοὺς θεούς. «Εἶτ’ ἀνδριάντος μὲν μέγεθος οὐκ ἄνευ τέχνης ὑπὸ τύχης γένοιτο»∙ ἔπειτα ἀνδριὰς τέτοιου μεγάθους δὲν γίνεται μόνο χωρὶς τέχνη ἀπ’ τὴν τύχη. «Χρυσὸν καὶ χαλκὸν καὶ ἐλέφαντα καὶ πολλὴν πλουσίαν ὕλην καταχεαμένης καὶ παραβαλούσης»∙ μὲ χρυσὸ μὲν καὶ χαλκὸ καὶ ἐλεφαντόδοντο καὶ πολλὴ καὶ πλουσία ὕλη διαχυμένη καὶ συμπληρούμενη. «Ἄνδρα δὲ μέγαν, μᾶλλον δὲ τῶν γεγονότων ἁπάντων μέγιστον, ἐνδέχεται χωρὶς ἀρετῆς ἀποτελεσθῆναι διὰ τύχην»∙ τὸν δὲ μεγάλον ἄνδρα, μᾶλλον δὲ τὸν μέγιστο ὅλων λόγῳ τῶν γεγονότων, ἐνδέχεται νὰ παρουσιασθεῖ στὴν τύχη χωρὶς ἀρετή. «Ὅπλα καὶ χρήματα καὶ στόλους καὶ ἵππους παρασκευάσασαν»∙ ἡ ὁποία θὰ ἔχει προετοιμάσει τὰ ὅπλα, τὰ χρήματα, τοὺς στόλους καὶ τὸ ἱππικό.