Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὴν Εὐρώπη καὶ Σαγκάη καὶ Χὸνγκ Κόνγκ, ἀλλὰ ἀνοδικὲς στὶς ὑπόλοιπες ἀσιατικές∙ τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του στὰ 1,1301 δολλάρια καὶ στὰ 133,1215 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1279, ἀλλὰ βελτιώθηκε τὸ πετρέλαιο, 48,26. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν ἐπιφυλακτικὴ στάση ἀπέναντι στὶς προθέσεις τῆς νέας ἑλληνικῆς κυβερνήσεως καὶ στὶς προοπτικὲς τῶν διαπραγματεύσεων∙ ὅλοι πιστεύουν ὅτι δὲν τίθεται θέμα ἀμφισβητήσεως τῆς παραμονῆς τῆς χώρας στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ ἡ κάλυψη τῶν ταμειακῶν ἐλλειμμάτων καὶ τῶν χρεῶν μας συζητεῖται ἀπὸ ὅλους ὡς τὸ κρίσιμο θέμα. Οἱ ἀπειλὲς γιὰ νέες κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας δὲν ἀπασχολοῦν τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, ἐνῶ ἀντιθέτως ὅλοι τους ἀναζητοῦν τρόπους αὐξήσεως τῶν συναλλαγῶν μὲ ρωσικὲς ἐπιχειρήσεις, διότι ἔχουν διαπιστώσει ὅτι εἶναι περισσότερες οἱ δικές τους ζημίες, παρὰ στὴν Μόσχα, ἀφοῦ ἔχει βρεῖ ἤδη ἀσφαλὲς διέξοδο στὴν πιστωτικὴ ἀγορὰ τῆς Σαγκάης.