Δημαγωγία, πραγματικότης

Ἡ δημαγωγία περίσσεψε στὸ πρῶτο Ὑπουργικὸ Συμβούλιο, ἀλλὰ ἡ ὠμὴ πραγματικότης ἐπανέφερε τὸν Ναπολεοντίσκο στὸ ἔδαφος∙ τὸ Χρηματιστήριο ἔπεσε 9% καὶ τὰ ἐπιτόκια ἐξακοντίσθηκαν στὸ 13,5%, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι παραμένουν εἰλικρινεῖς καὶ ἀναμένουν τὶς ἑλληνικὲς προτάσεις. Τὰ εὐχολόγια γιὰ αὔξηση μισθῶν καὶ προσλήψεις τῶν ἀπολυμένων εἶναι εὔκολα, ἀλλὰ τὰ ἄδεια ταμεῖα καὶ ἡ πλήρης ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς εἶναι τὸ κύριο ζήτημα∙ ἤδη ξεχάσθηκαν τὰ περὶ ρήξεως μὲ τὴν τρόικα καὶ περιφρονήσεως τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ἐνῶ ἀναζητοῦνται τρόποι γιὰ τὴν ἐξεύρεση κοινῆς λύσεως. Αὐτὴ ὅμως προϋποθέτει δύο πράγματα, τὴν ἀναγνώριση τῆς διεθνῶν ὑποχρεώσεών μας καὶ τὴν συνέχιση τῶν μεταρρυθμίσεων, διαφορετικὰ ἡ ἔγκριση τῆς δόσεως πηγαίνει στὸν πίθο τῶν κομματικῶν δαναΐδων∙ ὁ ἔλεγχος τῶν ὑπουργῶν καὶ τῶν συντεχνιῶν τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα. Ὁ πρωθυπουργὸς δὲν δείχνει διαθέτειν τὴν πολιτικὴ ὑποστήριξη καὶ τὴν τόλμη πρὸς ἐπιβολὴν τῆς πειθαρχίας.