Ἐπαναπρόσληψη ἀπατεώνων

Στὴν ἄμεση ἐπαναπρόσληψη ὅσων ἀπολύθηκαν ἀπ’ τὸ δημόσιο, ἀκόμη καὶ μὲ πλαστὰ δικαιολογητικά, ὑποσχέθηκε ἡ κυβέρνηση, ὅπως καὶ τὴν ἐπαναφορὰ τῶν συντεχνιῶν στὴν ἀξιολόγηση τῶν ὑπαλλήλων, τῶν αἰωνίων φοιτητῶν∙ δηλαδή, τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ ἀναλαμβάνει τὴν ἐξουσία καὶ θέτει ὑπὸ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχό του τὸ κράτος, μὲ τὴν διαφθορὰ καὶ τὶς προμήθειες ὡς συνακόλουθα. Πρακτικά, αὐτὸ σημαίνει εὐθεῖα ὑπονόμευση τῶν μεταρρυθμίσεων, ὅπως ἔχουν ἐφαρμοσθεῖ τὴν διετία, σὲ συμφωνία καὶ μὲ τὴν Εὐρωζώνη∙ ἀλλὰ, οἱ Εὐρωπαῖοι θέτουν ὡς πρῶτο ὅρο γιὰ τὶς συνομιλίες μὲ τὴν κυβέρνηση, τὴν τήρηση τῶν δεσμεύσεών μας καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων, διαφορετικὰ δὲν ὑπάρχει κοινὸ ἔδαφος συνεννοήσεως. Πρὸς ὁριστικὴ ρήξη ἐνδιαφέρεται βαδίσαι ἐντολῇ τῶν κερδοσκόπων…