Ἀλλ’ ἔλεγχος τῆς ἀσθενείας

Ἡ αἴσθηση τοῦ κάλλους καὶ τῆς ζωντανῆς πνοῆς στὸ γλυπτὸ καὶ στὴν ζωγραφικὴ ἀποτελοῦν τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα ἑνὸς καλοῦ ἔργου∙ ἡ διάθεση χρυσοῦ καὶ ἄλλων πολυτίμων λίθων δὲν τὰ προσδίδει καὶ καλλιτεχνικὴ ἀξία. «Ἃ τῷ μὴ μαθόντι χρῆσθαι κίνδυνός ἐστιν οὐ δύναμις, οὐδὲ κόσμος ἀλλὰ ἔλεγχος τῆς ἀσθενείας καὶ μικρότητος»∙ τὰ ὁποῖα ὅταν χρησιμοποιοῦνται ἀπ’ τὸν ἀπαίδευτο ὑπάρχει κίνδυνος ὄχι δυνάμεως, οὔτε κοσμιότητος παρὰ ἀνάγκη ἐλέγχου τῆς ἀδυναμίας του καὶ τῆς μικροπρεπείας του. «Ὀρθῶς γὰρ Ἀντισθένης ἔλεγε ὅτι ‘’πάντα δεῖ τοῖς πολεμίοις εὔχεσθαι τἀγαθὰ πλὴν ἀνδρείας»∙ καλῶς δὲ ἔλεγε ὁ Ἀντισθένης ὅτι, ‘’ὅλα τὰ ἀγαθὰ εὔχεσθαι στοὺς ἐχθροὺς ἐκτὸς ἀπ’ τὴν ἀνδρεία. «Γίνεται γὰρ οὕτως οὐ τῶν ἐχόντων, ἀλλὰ τῶν κρατούντων’’»∙ διότι αὐτὴ δὲν ὑπάρχει σὲ ὅσους δὲν τὴν ἔχουν, παρὰ σὲ ὅσους ἔχουν δύναμη μέσα τους. Μὲ τὴν ἀνδρεία ἀξιοποιεῖ κανεὶς καὶ τὶς ἄλλες ἀρετές.