Ζισκάρ, ἐπιστολὴ σὲ Σαμαρᾶ

Τὰ συγχαρητήριά του πρὸς τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἔδωσε ὁ Βαλερὺ Ζισκὰρ Ντ’ Ἐσταίν, «γιὰ τὴν τόλμη καὶ τὴν ἐπιμονὴ μὲ τὴν ὁποία δούλεψατε, γιὰ νὰ κρατήσετε τὸν εὐρωπαϊκὸ χαρακτῆρα τῆς Ἑλλάδας»∙ τὸ μήνυμα ἔχει τὴν ἔννοια τῆς ὑποστηρίξεως τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσως ἀπάντησε, «ἡ πολιτική μας μάχη συνεχίζεται. Θὰ προχωρήσουμε μπροστὰ ὅπως κάνατε καὶ ἐσεῖς ὁ ἴδιος μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ, γιὰ ἕνα ὄραμα μιᾶς Εὐρώπης μὲ τὶς ἀξίες τῆς συναίνεσης, τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τῆς συνεργασίας. Ἡ εὐχή μου εἶναι νὰ δῶ μιὰ Εὐρώπη δυνατὴ καὶ ἑνωμένη… Ἡ Ἑλλάδα θὰ εἶναι μέρος αὐτῆς τῆς Εὐρώπης», κατέληξε μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση.