ΒΡ, περικοπὲς ἐπενδύσεων

Σὲ περικοπὲς ἐπενδύσεων, 15 δις δολλαρίων, προβαίνει ἡ μεγάλη ἀγγλικὴ ἑταιρεία πετρελαίων ΒΡ, μετὰ τὴν πτώση τῆς τιμῆς τοῦ μαύρου χρυσοῦ, ἐνῶ οἱ ἀσχολούμενες μὲ τὰ σχιστολιθικὰ ἀποθέματα τῆς Βορείου Ντακότας ζητοῦν ἐλαφρύνσεις στὶς διαδικασίες ἐξορύξεως∙ οἱ ἐπενδύσεις σὲ μεγάλα προγράμματα διακόπτονται, διότι προβλέπεται ὅτι ἡ τιμὴ θὰ διατηρηθεῖ σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα ἐπὶ τριετία καὶ ὅσες ἐξορύξεις ἔχουν κόστος ἄνω τῶν ἑξῆντα τουλάχιστον δολλάρια ἐγκαταλείπονται, ἐνῶ ἀκολουθοῦν καὶ οἱ παραγγελίες γιὰ ἐξέδρες ἀντλήσεως πετρελαίων. Καὶ οἱ περισσότερες παραγωγὲς χῶρες, ὅπως οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, προσφεύγουν στὴν εἰσαγωγὴ πετρελαίου, διότι εἶναι φθηνότερο γιὰ τὴν βιομηχανία τους καὶ βλέπουν τὸν κίνδυνο ἀπ’ τὸν ἀνταγωνισμὸ τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐπιχειρήσεων, ποὺ εἶναι ἐντονώτερος μὲ τὴν συνεχιζόμενη ὑποτίμηση τοῦ εὐρώ∙ ἡ παγκόσμια οἰκονομικὴ ἰσορροπία ἀλλάζει σημαντικά, διότι καὶ οἱ ἀναδυόμενες οἰκονομίες, πλὴν τῆς Ρωσίας, δὲν διαθέτουν ἐπαρκῆ ἀποθέματα πετρελαίου καὶ ἐπωφελοῦνται τῆς εὐνοϊκῆς συγκυρίας.