Εὐρωπαῖοι, μεταρρυθμίσεις

Τὸν σεβασμὸ στὸ πρόγραμμα τῶν μεταρρυθμίσεων ἐπιμένουν οἱ Εὐρωπαῖοι, γιὰ τὴν χώρα μας, ἐνῶ φαίνεται ὅτι συμφωνεῖ μὲ αὐτὸ καὶ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος∙ τὸ σχέδιο Γιοῦνκερ προβλέπει τὴν διατήρηση τοῦ προληπτικοῦ ἐλέγχου τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν συνέχιση τῶν μεταρρυθμίσεων. Στὴν πράξη ἐφαρμόζεται τὸ σχέδιο τῆς προληπτικῆς πιστωτικῆς γραμμῆς τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος θέλει ἐμφανίσαι αὐτὸ μὲ ἄλλο ὄνομα∙ τὸ πρόβλημα εἶναι ἄλλο, καὶ τὸ ἐπισημαίνουν οἱ Εὐρωπαῖοι, τὰ ταμειακὰ ἐλλείμματα τῆς Ἑλλάδος, τὰ ὁποῖα φθάνουν τὰ δεκατρία δις εὐρὼ τὸ τρέχον τρίμηνο, καὶ χωρὶς τὸν ὑπολογισμὸ τῆς ἀποτόμου μειώσεως τῶν δημοσίων ἐσόδων. Ἡ ἄντληση πιστώσεων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα δὲν εἶναι εὔκολη, χωρὶς τὴν ὁλοκλήρωση τῆς τελευταίας ἀξιολογήσεως καὶ τῆς ἐξοφλήσεως τῶν ληγόντων ὁμολόγων∙ καλὰ εἶναι τὰ παχειὰ λόγια, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ λίγο ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικότητα, μὲ τὸ χῶμα τὸ ἑλληνικό.