Κίνδυνος γιὰ τὸν τουρισμὸ

Ἡ διαχεόμενη ἀβεβαιότης γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας, μὲ τὸ δημοσιονομικὸ πρόβλημα, καὶ ἡ παντελὴς ἔλλειψη τραπεζικῆς ρευστότητος μετατρέπονται στὴν τροχοπέδη τῆς λειτουργίας τοῦ τουριστικοῦ τομέως∙ πολλὲς μεγάλες ἐπενδύσεις ἔχουν ἀνασταλεῖ, διότι δὲν γνωρίζουν τὶς προθέσεις τῆς κυβερνήσεως, ἐνῶ ἀκόμη καὶ οἱ μικρὲς γιὰ ἔργα ἀνακαινίσεως τῶν παγίων ἐγκαταστάσεων προχωροῦν, ἐλλείψει κεφαλαίων κινήσεως, μὲ πάρα πολλὲς δυσκολίες. Οἱ τράπεζες δὲν ἔχουν ρευστὸ οὔτε γιὰ τὶς συνηθισμένες χρηματοδοτήσεις αὐτῆς τῆς ἐποχῆς καὶ ὅλα πρέπει νὰ γίνουν αὐτὲς τὶς τέσσερες ἑβδομάδες, διότι τὸν ἄλλο μῆνα ἀρχίζει ἡ τουριστικὴ περίοδος, ἀλλὰ οἱ ὑπουργοὶ ἀσχολοῦνται μὲ διακηρύξεις περὶ ἀριστεροσύνης∙ κινδυνεύουμε νὰ ὑποστοῦμε τρομερὴ ζημία στὸν πρῶτο δυναμικὸ κλάδο τῆς οἰκονομίας.