Διακήρυξη ὑπουργῶν τοῦ ΡΙΚ

Ἡ προχθεσινὴ διακήρυξη τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, Ρωσίας, Ἰνδιῶν καὶ Κίνας, θεωρεῖται ὡς καμπὴ στὴ διεθνῆ σκηνή∙ οἱ τρεῖς χῶρες, ΡΙΚ πλέον, στὴν ἐξ 25 κεφαλαίων διακήρυξή τους ἐμφανίζονται ὡς ἀπολύτως ταυτισμένες σὲ ὅλα τὰ παγκόσμια προβλήματα, ἀλλα καὶ ἀποφασισμένες γιὰ ἑνιαία παρέμβαση στὴν ἀντιμετώπισή τους. Οἱ διπλωματικοὶ παράγοντες τὶς θεωροῦν ὡς ἑνιαῖο μέτωπο, με ἄμεσες τὶς ἐπιπτώσεις σὲ πολλὰ προβλήματα, Οὐκρανία, Μέση Ἀνατολή, Ἀφγανιστάν, πετρέλαιο, Ἀφρικὴ καὶ Λατινικὴ Ἀμερική, μὲ προέκταση στοὺς Ἀναδυόμενους, ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, ἀλλὰ καὶ συνεργασία τῶν τριῶν στὴν προηγμένη τεχνολογία καὶ στὸ διάστημα∙ οἱ τρεῖς χῶρες ἐκπροσωποῦν τὸν ἕνα τρίτο τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ τὰ δύο τρίτα τῶν συναλλαγματικῶν διαθεσίμων παγκοσμίως, καὶ μὲ ἰσχυρὴ οἰκονομικὴ παρουσία στὶς φτωχὲς χῶρες. Οἱ Δυτικοὶ δὲν ἔχουν καταγράψει τὶς ἀλλαγὲς αὐτές, καὶ ὀμφαλοσκοποῦν κυρίως οἱ Ἀμερικανοὶ μὲ τὴν ψευδαίσθηση τῆς ἡγεμονίας των.