Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, καθὼς ἄλλαξε πορεία ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ ζητάει ἐπιμήκυνση τοῦ χρέους της∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1350 δολλάρια καὶ 133,1995 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1281, καὶ τὸ πετρέλαιο, 56,29. Στοὺς ἐπενδυτὲς ἐπικρατεῖ ἀνακούφιση, διότι ἀποφεύχθηκαν τὰ χειρότερα, ἐνῶ στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν ἔγινε ἅλμα∙ φυσικὰ δὲν ἀπουσιάζουν καὶ οἱ συγκρατημένες φωνές, διότι ἡ εὐφορία προέρχεται κυρίως ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ καὶ μὲ ἔντονη τὴν ἀντιγερμανικὴ νότα. Πάντως στὴν Ἀσία ἡ ἄνοδος ἀποδίδεται στὴν δημιουργία τοῦ μετώπου, Ρωσίας,Ἰνδιῶν καὶ Κίνας, καὶ στὴν ἀποφασή τους νὰ στηρίξουν τὶς φτωχὲς χῶρες μὲ ἄμεση βοήθεια, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιβάλουν τὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, ἔστω καὶ ἂν ἀντιδροῦν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ οἱ Ἀσιάτες ἐπενδυτὲς πιστεύουν, ὅτι δὲν ἔχουν ἀνάγκη τῶν δυτικῶν κεφαλαιαγορῶν, διότι οἱ δικές τους ἔχουν περισσότερα κεφάλαια ποὺ προσφέρονται καὶ μὲ καλύτερους ὅρους.