Εὐρώπη, τήρηση δεσμεύσεων

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπανέφεραν στὴν τάξη τὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τοῦ ζήτησαν τὴν τήρηση τοῦ προγράμματος καὶ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως, ἐνῶ παρόμοια στάση τήρησε καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο· ὁ κουρεμένος ἀποχώρησε ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, χωρὶς κἂν κοινὲς δηλώσεις μὲ τὸν πρόεδρό της, ἐνῶ σήμερα συναντᾶται μὲ τὸν Βολφγκὰνγκ Σώυμπλε στὸ Βερολίνο, μὲ τοὺς Γερμανοὺς σταθερὰ ἀμετακίνητους πάντοτε. Ἡ χώρα ἐπανέρχεται στὴν ὁμαλότητα τοῦ προγράμματος καὶ τῶν ἐλεγκτῶν, ἴσως πιὸ σκληρῶν τώρα πλέον· οἱ πιρουέττες τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ὑπουργοῦ του δὲν βοήθησαν σὲ τίποτε, τὸ ἀντίθετο μάλιστα ξεκινοῦν ἀπὸ χειρότερη θέση ἀπὸ ἐκείνη τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως, διότι ἦταν στρωμένη ἡ διαπραγμάτευση καὶ ὁλοκληρωνόταν ἡ ἀξιολόγηση μέσα στὸν μῆνα, χωρὶς καθυστερήσεις, καὶ τὸ σημαντικώτερο, χωρὶς τὶς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν ἄριστα τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα καὶ τὴν ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς στὴν Ἑλλάδα.