Ψυχρολουσία ἀπὸ Ντράγκι

Ἡ ψυχρολουσία ἦρθε στὴν ὑπεροπτικὴ κυβέρνηση ἀπ’ τὸν Μάριο Ντράγκι, ὁ ὁποῖος ἔθεσε αὐστηροὺς ὅρους γιὰ τὴν ἀγορὰ καὶ ἄλλων ἑλληνικῶν ὁμολόγων, πέραν τῶν δεκαπέντε δις εὐρώ, κατὰ τοὺς κανονισμοὺς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης∙ οἱ προτάσεις γιὰ ὁμόλογα εἰς τὸ διηνεκὲς ἀπορρίφθηκαν ἀσυζητητί, διότι δὲν εἶναι εὔκολο στὶς εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις νὰ πείσουν τοὺς λαούς τους, ὅτι δανείζουν καὶ πάλι τὴν Ἑλλάδα εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα. Τὴν προχειρότητα καὶ ἀφέλεια τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τοῦ κουρεμένου ἀποδεικνύουν οἱ προτάσεις αὐτές, ὅπως καὶ τὴν παντελῆ ἄγνοια τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν∙ δὲν ἔχουν μελετήσει οὔτε τὰ ἑλληνικὰ θέματα οὔτε τὸν τρόπο λειτουργίας τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὶς διαβουλεύσεις καὶ τὶς παρασκηνιακὲς ἐπαφές