Ἑταίρας ἑστῶσαν ἐν Δελφοῖς

Ἡ σύγκριση τῆς στάσεως τῶν Ἀσιατῶν ἀπέναντι στὸν Σαρδανάπαλο καὶ τῶν Ἑλλήνων πρὸς τὴν ἑταίρα Φρύνη ἐνδιαφέρει τὸν Πλούταρχο· τιμοῦσαν τὴν θεὰ τοῦ Ἔρωτος καὶ τὶς ὡραῖες γυναῖκες οἱ Ἕλληνες. «Ὁ μὲν οὖν Κράτης ἰδὼν χρυσῆν εἰκόνα Φρύνης τῆς ἑταίρας ἑστῶσαν ἐν Δελφοῖς ἀνέκραγεν»· ὁ κυνικὸς φιλόσοφος Κράτης ὅταν εἶδε χρυσὸ ἄγαλμα τῆς ἑταίρας Φρύνης τοποθετημένο στοὺς Δελφοὺς ἔλεγε. «Ὅτι τοῦτο τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀκρασίας τρόπαιον ἕστηκε»· ὅτι αὐτὸ εἶναι ἁπτὴ ἀπόδειξη τῆς κακῆς κρίσεως τῶν Ἑλλήνων. «Τὸν δὲ Σαρδαναπάλου βίον ἄν τις ἢ τάφον (οὐδὲν γάρ, οἶμαι διαφέρει) θεασάμενος»· ἐνῶ τὸν βίο τοῦ Σαρδανάπαλου ἐὰν ἐξετάσει κάποιος ἢ τὸν τάφο του (διότι, νομίζω, σὲ τίποτε δὲν διαφέρουν). «Εἴποι τοῦτο τῶν τῆς Τύχης ἀγαθῶν τρόπαιον εἶναι»· θὰ πεῖ αὐτο, ὅτι εἶναι τρόπαιον τῶν διαθέσεων τῆς Τύχης. Ἦταν λαμπρὸς ὁ βίος τῆς διάσημης Φρύνης ἀπ’ τὴν Βοιωτία.