Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τοῦ πολέμου στὴν Οὐκρανία καὶ τῆς ἑλληνικῆς ἐκκρεμότητος· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1411 δολλάρια καὶ 133,9910 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός,1263,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 55,61. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἀρκετὰ ἐπιφυλακτικοὶ γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Ἑλληνικοῦ, μετὰ καὶ τὴν διαπίστωση τῆς συμφωνίας, ὅτι διαφωνοῦν Σώυμπλε καὶ κουρεμένος. Οἱ διατλαντικὲς διαφορὲς παραμένουν στὸ ἀκέραιο καὶ δὲν προβλέπεται οὐσιαστικὴ προσέγγιση κατὰ τὴν συνάντηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα τὴν Δευτέρα, ἂν καὶ ἡ Οὐάσιγκτον χαμήλωσε τοὺς εὐρωπαϊκοὺς τόνους γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ζήτησε ἀπ’ τὴν Ἀθήνα τὴν ἐξεύρεση λύσεως ἐντὸς τῆς Εὐρώπης· περισσότερο τὴν ἀνησυχεῖ ἡ αὐτονόμηση τῆς Κίνας καὶ τῶν Ἀναδυομένων, μὲ ἔντονα ἐχθρικὴ στάση ἀπέναντί της· ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὸ ἐσωτερικό της προβλέπεται ὅτι ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν διεθνῆ πολιτική της παρουσία, μέσα ἀπ’ τὴν οἰκονομική της ἐπιρροή.