Κίνα, αὔξηση ρευστότητος

Στὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας προχώρησε ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Κίνας, μὲ τὴν μείωση κατὰ πενῆντα μονάδες βάσεως τῶν ὑποχρεωτικῶν διαθεσίμων τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν σὲ αὐτήν· ἡ κίνηση προβλέπεται ὅτι θὰ προσφέρει ἑκατὸ δις δολλάρια στὴν ἀγορά, μὲ σκοπὸ τὴν χρηματοδότηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων καὶ ἐκείνων στὶς καθυστερημένες ἀγροτικὲς περιοχές, διότι στὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα τὰ ποσοστὰ διεθεσίμων εἶναι πολὺ χαμηλότερα. Τὸ Πεκίνο ἀποβλέπει στὴν ἀποδέσμευση κεφαλαίων του γιὰ ἐπενδύσεις καὶ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ περισσότερο στὶς ἀναδυόμενες οἰκονομίες, μέσῳ τῶν ἐμπορικῶν του τραπεζῶν, πέραν τῶν μεγάλων ἐπενδύσεων διὰ τῆς ἐκδόσεως ὁμολόγων στὶς κεφαλαιαγορές του καὶ τῆς ἐπισήμου βοηθείας πρὸς τὶς φτωχὲς χῶρες· ἡ διεθνὴς παρουσία τῆς Κίνας ἐπεκτείνεται πλέον καὶ στὶς μικρὲς ἐπενδύσεις στοὺς γείτονές της.