Κραυγὴ ἀγωνίας εἰσαγωγέων

Ὁ ΣΕΒΕ, σύνδεσμὸς εἰσαγωγέων, ἀπηύθυνε κραυγὴ ἀγωνίας πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς οἰκονομικοὺς ὑπουργούς, νὰ ρυθμίσουν ταχύτατα τὸ θέμα τῆς τραπεζικῆς ρευστότητος, διότι ἔκλεισαν ὅλοι οἱ κρουνοὶ ἀπ’ τὸ ἐξωτερικό. Ἀναφέρουν, ὅτι ἀκόμη καὶ οἱ ἀφρικανικὲς χῶρες ζητοῦν τὴν προπληρωμὴ τῶν παραγγελιῶν καὶ τὴν ἀποστολὴ τραπεζικῶν ἔγγυήσεων ξένων τραπεζῶν καὶ ὄχι ἑλληνικῶν. Ἐπανῆλθαν στὴν πρὸ τετραετίας κατάσταση, καθὼς εἶχε ἐξομαλυνθεῖ μὲ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τὴν τελευταία διετία∙ ἀλλὰ οἱ δηλώσεις γιὰ διεφθαρμένο καὶ καταχρεωμένο κράτος ἔχουν ἀλλάξει τὴν στάση ὅλων. Ἄλλωστε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ἐκ τοῦ καταστατικοῦ της, ὑποχρεοῦται, ὅπως καὶ ἄλλες κεντρικὲς τράπεζες, διακόψαι τὴν χρηματοδότηση χρεωκοπημένης χώρας, ὅταν τὸ διαβεβαιώνει ὁ ὑπουργός της.