Ἐκτίναξη τῶν ἐλλειμμάτων

Ἡ ἀπότομη ἐκτίναξη τῶν ἐλλειμμάτων ὑποχρεώνει τὴν κυβέρνηση σὲ ἄτακτη ὑποχώρηση στοὺς δανειστὲς καὶ στὴν ἀναζήτηση ἐναγωνίως τῆς τελευταίας δόσεως∙ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα μειώθηκε στὰ 2,9 δις εὐρὼ τὸ 2014, ἔναντι 5,3 προγραμματισθέντος, καὶ τὸ δημοσιονομικὸ σὲ 4,4, ἔναντι δύο, ἐνῶ ἡ ὑστέρηση τῶν δημοσίων ἐσόδων τοῦ Ἰανουαρίου εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερη. Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα τῆς χώρας προβάλλεται ἐκρηκτικὰ καὶ ἀποτελεῖ τὸν ἀνασταλτικὸ παράγοντα τῶν διαβουλεύσεων∙ οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν καλύτερα ἀπ’ τοὺς ὑπουργοὺς τὰ δημοσιονομικά μας στοιχεῖα καὶ ἡ ἔκρηξη τῶν ἐλλειμμάτων προϋποθέτουν τὴν ἐπιβολὴ δημοσιονομικῶν μέτρων, διαφορετικὰ δὲν ἐγκρίνονται τὰ 7,2 δις, τὰ ὁποῖα εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐξόφληση τῶν ὁμολόγων, ἀλλὰ ὄχι καὶ ἐπαρκῆ γιὰ τὶς ἐσωτερικὲς ἀνάγκες τῆς χώρας, μισθοὶ καὶ συντάξεις, ἐπειδὴ ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς αὐξάνει τὴν ὑστέρηση τῶν ἐσόδων. Ὁ φαῦλος κύκλος τοῦ λαϊκισμοῦ, μὲ τὶς ἐκλογές, φέρνει ἐξόφληση τοῦ λογαρισμοῦ.