Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης καὶ τοῦ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1280 δολλάρια καὶ 133,8360 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1241,25, ἐνῶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 58,19. Οἱ ἀνησυχίες τῶν ἐπενδυτῶν γιὰ ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, μετὰ τὴν χθεσινὴ ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἐπκιράτησαν διεθνῶς, ἐνῶ στὸ Λονδίνο ἔγινε εἰδικὴ σύσκεψη ὑπὸ τὸν πρωθυπουργό, γιὰ τὴν ἐξέταση τῶν ἀναγκαίων προληπτικῶν μέτρων∙ πάντως διευκρινίσθηκε ὅτι ἡ σύσκεψη εἶχε καθαρὰ τυπικὸ χαρακτῆρα, διότι κανεὶς δὲν πιστεύει σὲ παρόμοια ἐκδοχή. Εἶναι ὅμως ἐνδεικτικὴ τοῦ διεθνοῦς κλίματος εἰς βάρος τῆς χώρας μας καὶ τῶν ἀστόχων δηλώσεων, ὅπως τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ὅτι εἴμαστε καταχρεωμένη χώρα∙ ἤδη τὰ ἐπιτόκια τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων πῆραν πάλι τὴν ἀνιοῦσα, μετὰ τὴν προσωρικὴ ἀνακοπὴ τοῦ βηματισμοῦ τους. Ἡ διάσκεψη τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῶν Εἴκοσι μεγάλων δὲν καλλιέργησε ἐλπίδες αἰσιοδοξίας στοὺς ἐπενδυτές.