Εἴκοσι μεγάλοι, διαφωνίες

Οἱ διαφωνίες περίσσεψαν στὴν διάσκεψη τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῶν Εἴκοσι μεγάλων στὴν Κωνσταντινούπολη, ὄχι μόνο μεταξὺ τῶν Δυτικῶν καὶ τῶν Ἀναδυομένων, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς∙ ἡ εὐχὴ γιὰ ἀνάκαμψη τῆς παγκομσίου οἰκονομίας εἶναι γενική, ἀλλὰ μᾶλλον δὲν ἀρκεῖ, καθὼς βαρύνουν σημαντικὰ καὶ οἱ πολιτικὲς διαφορές, ὅπως στὸ Οὐκρανικό. Στὸ ἑλληνικὸ θέμα ἀναφέρθηκαν ὁ Γάλλος ὑπουργός, μὲ τὴν ὑπόμνηση τοῦ σεβασμοῦ τοῦ προγράμματος καὶ τῆς προωθήσεως τῶν μεταρρυθμίσεων, ἐνῶ στὸν ἴδιο τόνο παρενέβησαν καὶ ὁ Βρεταννὸς καὶ Ἀμερικανὸς ὁμόλογός του, ἀλλὰ προσθέτοντας ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐπίλυση τοῦ προβλήματος μὲ τὴν Εὐρωζώνη, ἴσως ἐπειδὴ δὲν μετέχουν αὐτοὶ καὶ δὲν ἔχουν εὐθύνες. Οἱ Ἀναδυόμενοι ἐμφανίσθηκαν μὲ κοινὲς θέσεις, ἐνῶ ἐπανέλαβαν τὴν ἀνάγκη ἀναθεωρήσεως τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος.