Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ πτωτικὲς σὲ Τόκυο καὶ Λονδίνο∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρά, στὰ 1.1298 δολλάρια καὶ 134,5315 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1237,50, καὶ ἀνέβηκε ἐλάχιστα τὸ πετρέλαιο, 58,24. Οἱ ἀνηχυσίες γιὰ τὴν αὐριανὴ ἀπόφαση τοῦ Γιούρογκουπ στὸ Ἑλληνικὸ θέμα εἶναι ἔντονες καὶ οἱ ἐπενδυτὲς εἶναι ἀρκετὰ ἐπιφυλακτικοὶ στὴν Εὐρώπη, ἐνῶ στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν ἐπικράτησε εὐφορία μὲ σημαντικὴ ἄνοδο∙ ἐλάχιστοι ὅμως πιστεύουν ὅτι στὴν σημερινὴ συνάντηση θὰ κριθεῖ τὸ πρόβλημα, καθὼς εἶναι μεγάλες οἱ διαφορές. Ἡ ἀμφιβολία ὡς πρὸς τὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν εἰρήνευση στὴν Οὐκρανία εἶναι τὸ δεύτερο πρόβλημα, ἂν καὶ ὅλα θὰ κριθοῦν στὴν σημερινὴ τετραμερῆ συνάντηση κορυφῆς τοῦ Μίνσκ, ἐὰν γίνει τελικά. Ἡ αὔξηση τῆς ρευστότητος στὴν Κίνα, μέσῳ τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, ἔχει τὶς πρῶτες εὐνοϊκὲς ἐπιπτώσεις στὴν ἀγορά∙ οἱ τράπεζες ἀπέκτησαν μεγαλύτερη ρευστότητα καὶ τὴν διοχετεύουν στὶς μικρομεσαῖες κυρίως ἐπιχειρήσεις.