Ὑπεύθυνη στάση Εὐρωπαίων

Οἱ συζητήσεις στὸ Γιούρογκρουπ ἔδειξαν ὅτι, ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ὁ ἁρμόδιος Ἐπίτροπος καὶ οἱ ὑπουργοὶ τῶν μεγάλων χωρῶν, γνωρίζουν ἄριστα τοὺς ἑλληνικοὺς φακέλους, ἀλλὰ δὲν ἀντελήφθησαν τὸ ἴδιο πρᾶγμα καὶ ἀπ’ τοὺς Ἕλληνες∙ ὁ κουρεμένος ἦταν ἀρκετὰ συγκρατημένος καὶ ἀπέφυγε τὶς πομπώδεις ἐξαγγελίες του∙ ἐμφανίσθηκε ἀρκετὰ διαλακτικὸς καὶ πρόθυμος γιὰ παραχωρήσεις, ἀλλὰ ἀπομένουν δύο προβλήματα: πρῶτον, ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως καὶ τὸ κλείσιμο τοῦ προγράμματος, διότι διαφορετικά, καὶ σὲ ἄριστη οἰκονομικὴ κατάσταση νὰ βρισκόματαν, δὲν κλείνει τὸ μνημόνιο, ἐπειδὴ αὐτὸ προϋποθέτει τὴν ἐπικύρωσή του ἀπ’ τὰ Κοινοβούλια πολλῶν ἑταίρων. Δεύτερον, ἡ κάλυψη τῶν ταμειακῶν μας ἐλλειμμάτων, τὰ ὁποῖα πλησιάζουν τὰ δεκαπέντε δις εὐρὼ τὸ τρέχον δίμηνο. Τὰ 7,2 δις, γιὰ κάλυψη τῶν ἀναγκῶν μας, προϋποθέτει ἐφαρμογὴ τῶν προαπαιτούμενων, δηλαδὴ νέα μέτρα αὐστηρότερα ἀπ’ τὰ προβλεφθέντα ἀπ’ τὴν προηγούμενη κυβέρνηση, λόγῳ ὑστερήσεως τῶν δημοσίων ἐσόδων μας.