Ἀποδοχὴ ἐργαλειοθήκης ΟΟΣΑ

Ὁ πρωθυπουργὸς δέχθηκε τὸν Γραμματέα τοῦ ΟΟΣΑ καὶ συμφωνησε μαζί του τὴν σύσταση Ἐπιτροπῆς γιὰ ἐξέταση τῶν προβλημάτων τῆς χώρας, ἡ ὁποία θὰ κρίνει τὶς ἀπαραίτητες μεταρρυθμίσεις∙ ἀγνοεῖ πλήρως τὴν λειτουργία τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ, ὁ ὁποῖος διαθέτει πλήρη στοιχεῖα γιὰ κάθε χώρα καὶ προτείνει στὶς ἐκθέσεις του τὶς ἀπαραίτητες κατὰ τὴν ἄποψή του μεταρρυθμίσεις. Ἡ γνωστὴ ἐργαλειοθήκη ἔγινε μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα∙ οἱ ἀλλαγὲς ποὺ θὰ βρεθοῦν θὰ εἶναι ἐλάχιστες καὶ ἐπουσιώδεις∙ κοροϊδεύει τὸν κόσμο ὁ Ναπολεοντίσκος. Θυμίζει τὸν Γεώργιο Σουρῆ ποὺ ἔλεγε, «οἱ Ἕλληνες ἀποφασίσαντες νὰ διαβοῦν τὸν Αἶμον συνέστησαν ἐπιτροπήν, Τσάτσον, Κουρῆν καὶ Κρέμον»∙ ἡ ἑλληνικὴ γραφειοκρατία, ὅταν ἀποφεύγει νὰ λύσει κάποιο πρόβλημα συστήνει Ἐπιτροπή.