Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ τὴν εἰρήνευση στὴν Οὐκρανία καὶ τὶς προοπτικὲς γιὰ συμφωνία τῆς Εὐρωζώνης μὲ τὴν Ἑλλάδα∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1337 δολλάρια καὶ 135,8215 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 12252,25, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 57,22. Οἱ ἐπενδυτὲς πιστεύουν ὅτι αὐξάνονται οἱ πιθανότητες συμφωνίας γιὰ τὴν Ἑλλάδα, παρὰ τὸ προχθεσινὸ ἀδιέξοδο, ἀλλὰ παραμένουν ἀρκετὰ ἐπιφυλακτικοί∙ ἐξαίρεση ἀποτέλεσε τὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν, τὸ ὁποῖο τὴν προεξόφλησε, μὲ ἄνοδο πάνω ἀπὸ 6%, ἴσως ὅμως αὐτὸ νὰ ὀφείλεται στὴν ἄκρως φιλικὴ πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο στάση τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς. Τὴν συμφωνία στὴν Οὐκρανία ἀντιθέτως δὲν τὴν θεωροῦν οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι ἐπιτυχία, διότι διαβλέπουν τὴν ὑποβόσκουσα δυσαρέσκεια τῆς Οὐάσιγκτον, γιὰ τὴν ἀνάμιξη τῶν Εὐρωπαίων στὶς «ὑποθέσεις» τους. Ἡ πτώση τοῦ πετρελαίου αὐξάνει τὶς ζημίες τῶν πετρελαϊκῶν ἑταιρειῶν, ἀλλὰ καὶ προκαλεῖ περικοπὲς τῶν ἐπενδυτικῶν τους προγραμμάτων, ὅπως στὴν TOTAL.